O nama

Dr Teodora Rodić
Biografija

Dr Teodora Rodić je rođena 28.9.1989. godine u Bijeljini, u Republici Srpskoj, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Odlikovana je Vukovom diplomom za odličan uspeh. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 2014. godine prosečnom ocenom 9,56. Odlikovana je diplomom za najboljeg studenta prve i druge godine osnovnih studija. Tokom osnovnih studija je objavila dva naučno-istraživačka rada iz oblasti stomatološke protetike i oralne fiziologije. Nakon diplomiranja i završetka obaveznog staža na klinikama Fakulteta, 2016. godine je položila stručni ispit za licencu za doktora stomatologije.  Od 2014. do 2017. godine dr Teodora se usavršavala iz ortopedije vilica na istoimenoj klinici Stomatološkog fakulteta u Beogradu, pod mentorstvom prof dr Branislava Glišića. Iskustvo iz drugih oblasti stomatologije doktorka je stekla radeći u više stomatoloških ordinacija u Beogradu od diplomiranja do danas.

Dr Teodora se sada, pored stomatološke prakse, bavi istraživanjem uticaja hroničnih bolesti na kost donje vilice, u okviru postdiplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pod mentorstvom prof dr Marije Đurić. Dr Teodora  je tokom 2018. godine boravila šest meseci na stručnom usavršavanju na Univerzitetskoj klinici Ependorf u Hamburgu u Nemačkoj, na Institutu za osteologiju i biomehaniku, kao dobitnik prestižne stipendije Nemačkog društva za akademsku razmenu (DAAD).

Doktorka se uspešno bavi restaurativnom stomatologijom, ortopedijom vilica, endodoncijom, protetikom, parodontologijom i oralnom hirurgijom. Odlično poznaje engleski i nemački jezik.

Dr Nataša Dimić
Biografija

Dr Natasa Dimić je rođena 25.06.1995. godine u Skoplju u Severnoj Makedoniji. Završila je osnovnu školu i srednju Medicinsku školu u Beogradu. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,10. Nakon diplomiranja doktorka je obavila obavezan pripravnički staž u trajanju od šest meseci na klinikama Stomatološkog fakulteta u Beogradu i položila stručni ispit za licencu za doktora stomatologije. Nakon obavljenog staža dr Nataša je volontirala u više stomatoloških ordinacija u Beogradu, stičući znanje i iskustvo iz različitih oblasti stomatologije. Od septembra 2021. godine doktorka je stalno zaposlena u stomatološkoj ordinaciji Dental perfekt.

Doktorka Nataša se kontinurano usavršava iz oblasti restaurativne stomatologije, endodoncije, parodontologije, protetike i oralne hirurgije. Redovno prisustvuje kongresima i simpozijumima koji se bave specijalnim restaurativnim procedurama poput uklanjanja belih mrlja i izrade kompozitnih faseta. Dr Nataša obučava pacijente personalizovanom planu oralne higijene.

Dobro poznaje engleski jezik. Hobiji su joj treniranje i čitanje knjiga.

Dr Dragana Rakašević, dr. sci stom
Biografija

Dr Dragana Rakešević je 2011. godine završila Stomatološki fakultet u Beogradu, kao drugi najbolji student u generaciji. Nagrađena je za najboljeg studenta pete godine studija za školsku 2011/12 godinu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Procena efikasnosti fotodinamske terapije u terapiji periimplantitisa” doktorka je odbranila  27.9.2017. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2018. godine dr Rakašević je specijalista Parodontologije i oralne medicine.

Od 2015. godine dr Dragana je zaposlena na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao Naucni saradnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, br. 41008, pod nazivom „Interakcija etiopatogentskih mehanizama parodontopatije i periimplantitisa sa sistemskim boletima današnjice“.

Dr Rakašević je do sada objavila više naučnih radova i imala više domaćih i stranih naučnih saopštenja. Član je Evropske asocijacije za oseointegraciju (EAO), Američke akademije za oseointegraciju (AO), Srpskog lekarskog društva (SLD) i Udruženja Parododontologa Srbije, Evropskog udruženja Parodontologa, Internacionalnog tima za implantologiju (ITI).

Svoje znanje iz implantologije i parodontologije dr Rakašević stalno usavršava na brojnim kongresima i simpozijumima u inostrastvu. U kliničkoj praksi se uspešno bavi hirurškom i nehirurškom terapijom parodontopatije, povlačenja desni, laserskom terapijom periimplantitisa, hirurškom terapijom nepravilnosti potpornog aparata zuba, dijagnostikom i terapijom bolesti mekih tiva usne duplje itd.

Dr Natalija Stanković
dr stomatologije, dr estetske medicine
Biografija

Dr Natalija Stanković je rođena u 1988. godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.
Osnovnu školu u Baru, u Crnoj Gori, je završila odličnim usprehom i nagradom Luča
mikrokozma. Gimnaziju prirodno-matematičkog smera doktorka je takođe završila u
Baruodličnim uspehom. Doktorka je diplomirala na Stomatološkom falultetu u Pančevu 2018.
godine. Usavršavala se na Vojnomedicinskoj akademiji u okviru obaveznog staža nakon
završenih studija. Dr Natalija je položila stručni ispit za doktora stomatologije 2019. godine.

Pored opšte stomatologije, dr Stanković se bavi i estetskom medicinom. Nehiruške
korekcije nepravilnosti gornje, srednje i donje trećine lica, kao i usana, su polje kliničke
ekspertize doktorke. Dr Stanković prati dostignuća iz mezoterapije, biorevitalizacije, hemijskog
pilinga, intralipoterapije na obukama u Srbiji i inostranstvu. Dr Natalija poseduje sertifikat za
primenu botulinum toksina i napredni sertifikat za upotrebu hijaluronskih filera.

“Estetska medicina je jedina grana medicine u kojoj radite sa zdravim ljudima, gde imate
odršene ruke da stvarate, pravite cuda. Lepo je ono što je skladno.”, smatra dr Natalija Stanković.

Dr Zoran Dedakin
Biografija

Dr Zoran Dedakin je rođen u Beogradu 1974. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Specijalizirao je oralnu hirurgiju 2010. godine na istom fakultetu, pod mentorstvom Doc. dr Vladimira Kokovića i Prof. dr Bojana Gačića. Dodatno se usavršavao u Beču, gde je prošao obuku iz Ankylos implant sistema, koju je sertifikovala firma Sirona. Dr Zoran Dedakin poseduje bogato kliničko iskustvo. Njegove oblasti ekspertize su: postavljanje zubnih implantata u nepovoljnim uslovima, koštana regeneracija, hrurška ekstrakcija umnjaka, hirurgija sinusa i drugo.